Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

 Art. 1 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN     

 1. De leden zijn verplicht:

 a.   Zich strikt te houden aan de reglementen en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzigen van de bestuursleden, van commissieleden en van de Groundsman.

 b.   Wijzigingen van adres, telefoon en e-mail-adressen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te melden.

 c.   De contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen uiterlijk op de op de factuur vermelde factuurdatum. Een lid dat in gebreke blijft zal door het Bestuur tot betaling worden gemaand. Achterstallige contributie kan het Bestuur middels een incasso door derden laten invorderen. De in verband hiermee gemaakte kosten zullen voor rekening van het lid komen. Uitblijven van betaling kan reden zijn om een lid te royeren.

 1. Schade aan eigendommen van de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het Bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 
 1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (uitgezonderd bestuurs-, kascommissie- of andere commissievergaderingen) wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
 • 4a. Seniorleden die in het jaar waarin ze de leeftijd van 72 jaar nog niet hebben bereikt, zijn verplicht ten behoeve van de vereniging diensten te verrichten tijdens het verenigingsjaar tot een maximum van drie. Zij zullen elk verenigingsjaar een uitnodiging krijgen om in te schrijven voor de vrijwilligersdiensten via afhangbord.nl. Uiterlijk voor het ophalen van de KNLTB passen dienen de diensten te zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, zal de KNLTB pas niet worden verstrekt. Ontheffing van het doen van deze diensten kan worden verleend door het betalen van een afkoopsom, te voldoen bij aan vang van het verenigingsjaar. Het bedrag van de afkoopsom wordt elk jaar door het Bestuur bepaald en vastgesteld in de Algemene Vergadering. De afkoopsom geldt slechts voor de afkoop van diensten voor één verenigingsjaar, 
 • 4b. Het is toegestaan een ingedeelde dienst met een ander lid te ruilen of aan een ander lid over te dragen, zuls met kennisgeving aan de kantinecommissie. Leden die een ruiling of een overdracht niet 24 uur voor de aanvang van de ingedeelde dienst hebben kennisgegeven, worden geacht zelf op tijd aanwezig te zijn.
 • 4c. Leden die hun verplichtingen niet nakomen zullen een rekening ontvangen voor de niet nagekomen verplichting. Het bedrag van de boete wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur in de Algemene Vergadering. Indien hieraan geen gevolgen wordt gegeven zal het Bestuur handelen overeenkomstig het bepaalde in Art. 7 van de Statuten. Het Bestuur zal aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording afleggen van opgelegde schorsingen.  
 • 5. Op de banen is het dragen van tenniskleding en van deugdelijk tennisschoeisel verplicht. 
 • 6. Elk lid heeft het recht van introductie van 1 persoon maximaal 3 maal per verenigingsjaar, zulks tegen betaling van de vergoeding die door de Algemene Vergadering is vastgesteld en welke jaarlijks kan worden gewijzigd. 

Art. 2 VERGADERINGEN

 1. De vergadering van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls als de Voorzitter of tenminste drie Bestuursleden dit verzoeken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de Bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 2. De Voorzitter heeft in de Bestuursvergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 
 3. Kandidaatstelling voor een door de Algmene Vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het Bestuur en/of door vijf Seniorleden, Ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het Bestuur, nadat het Bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een evenetuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de Secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Alemene Vergadering.
 4. Een besluit van een benoeming door de Algemene Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van Art. 16 leden 9 en 10 van de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het Bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorsel tot ontzetting, Statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.
 5. De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit regelement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de Secretaris is ingediend, de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daar in wensen op te nemen. 

Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.  Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door vier andere leden. 

Art. 3 COMMISSIES

 1. De algemene Vergadering kan één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de genoemde commissie. Deze commissie en de door het Bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van ieder commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in Art. 1 lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het Bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het Bestuur worden onslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. Het bestuur doet daarvan verslag in de Algemene Vergadering.  
 2. De commissie, als bedoeld in Art. 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. Bestuursleden en/of familieleden in de eerste graad van de penningmeester kunnen geen lid zijn van de commissie als bedoeld Art. 11 lid 4 van de statuten.

Art. 4 BESLUITVORMING

 1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
 2. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gstemd. Door de Algemene Leden Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van benoeming van Ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten en Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

Art. 5 BESTUUR

 1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder Bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. 
 1. Ieder jaar treedte een derde van de Bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk bepaald naar die van toetreding als zodanig. Het Dagelijks Bestuur is in zijn geheel niet tegelijkertijd aftreedbaar. Ook treden jaarlijks af de in Art. 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de Bestuursleden ter vervanging van de aftredende gescheiden in de eerste Algemene Vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 
 1. In de eerste vergadering van het Bestuur na de Algemene Vergadering wordt de Vicevoorzitter gekozen. Deze neemt, bij ontstentenis van de Voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de Vicevoorzitter of van een ander Bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het Bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende onstentenis van één of meer Bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het Bestuur. 
 2. Het bedrag als bedoeld in Art. 10 lid 3 sub c van de Statuten wordt gesteld op € 15.000,--

Art. 6 VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. Namen en adressen van de in Art. 4 van de Statuten bedoelde personen;
 2. Presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderingen;
 3. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde 
 4. Aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Art. 7 AANMELDINGSFORMULIER

Op het aanmeldingsformulier,  als bedoeld in Art. 5 lid 1 van de  Statuten, dient tenminste vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, postcode, aderes, geboortedatum, alsmede geslacht, speelsterkte en waar van toepassing naam van vorige tennisvereniging.

Art. 8 SLOTBEPALINGEN

Alle leden ontvangen desgewenst van de Secretaris één exemplaar van de Statuten en van het Huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2017

 

Algemeen Overzicht